• โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น TLS Group

    ” TLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่น่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย

    นอกจากนี้ โรงเรียนสอนภาษา TLS ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ในโรงเรียนสอนภาษามีผู้เรียนที่เป็นชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้พูดคุยและฝึกภาษาทั้งกับชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นด้วย “