การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น


การดำเนินการขอลงทะเบียนคนต่างชาติ

รายละเอียดของการดำเนินการขอลงทะเบียนคนต่างชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า

  • ขั้นตอนด้านความเป็นอยู่
  • รายละเอียดของการดำเนินการขอลงทะเบียนคนต่างชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า
  • ค่าครองชีพ
  • บริการไปรษณีย์
  • การเปิดบัญชีธนาคาร
  • สวัสดิการฟรี
  • ศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

1.การดำเนินการขอลงทะเบียนคนต่างชาติ

คนต่างชาติที่มาอยู่ในญี่ปุ่นเกิน90วัน จะต้องลงทะเบียนคนต่างชาติ ณ ที่ว่าการเขตที่เราอาศัยอยู่ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางที่ว่าการเขตจะออกบัตรประจำตัวคนต่างชาติให้ซึ่งบัตรนี้เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในโอกาสต่างๆจึงต้องพกติดตัวตลอดเวลา การลงทะเบียนครั้งแรก เมื่อมาถึง ญี่ปุ่นระยะเวลาที่ต้องยื่นคำร้อง: ภายใน90 วันนับจากวันที่มาถึง
หลักฐานประกอบ : พาสปอร์ตและรูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 4.5x 3.5 ซม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้กรณีที่ไม่มีรูปไปสามารถไปถ่ายที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) บัตรจะเสร็จหลังจากที่ยื่นเรื่องประมาณ2สัปดาห์ ในการรับบัตรต้องนำพาสปอร์ตไปแสดงด้วย

2.การต่ออายุบัตร

ช่องสีแดงในบัตรประจำตัวคนต่างชาติจะบอกระยะเวลาที่ต้องต่ออายุบัตรไว้ เมื่อถึงช่วงนั้นต้องไปยื่นเรื่องเพื่อขอต่อ อายุบัตร ส่วนเอกสารที่ต้องนำไปด้วยนั้นคือ บัตรประจำตัวคนต่างชาติ พาสปอร์ตและรูปถ่าย 2 ใบ

3.การเปลี่ยนประเภทหรือต่ออายุวีซ่า

เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทหรือต่ออายุวีซ่าจากสำนักกองตรวจคนเข้าเมืองแล้วจะต้องแจ้งต่อที่ว่าการเขตระยะเวลา: ภายใน 14 วันหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักกองตรวจคนเข้าเมือง

พาสปอร์ตหรือใบรับรองจากสำนักกองตรวจคนเข้าเมืองและบัตรประจำตัวคนต่างชาติ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้ในการลงทะเบียนคนต่างชาติเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนอาชีพหรือที่ทำงานจะต้องแจ้งต่อที่ว่าการเขตแม้ว่าที่อยู่ใหม่จะอยู่ในเขตเดิมก็ต้องแจ้งเช่นกันนอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ในประเทศของตนหรือได้รับพาสปอร์ตเล่มใหม่ก็ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ ที่ว่าการเขตด้วยเพื่ออัพเดทข้อมูล ภายใน14 วัน หลังมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ร:บัตรประจำตัวคนต่างชาติกรณีเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ต้องมีใบรับรองจาก บริษัทใหม่ซึ่งระบุชื่อ และที่อยู่ของบริษัทใหม่ไว้ด้วยมาแสดงะยะเวลา:

ข้อควรระวัง

เมื่อครบกำหนดเวลาที่ทางญี่ปุ่นได้ออกวีซ่าให้จะต้องเดินทางออกนอกประเทศทันทีหากอยู่เกิดจากที่ทางประเทศญี่ปุ่นออกวีซ่าให้ เมื่อถูกจับได้จะถูกส่งกลับ และถูกบันทึกไว้เป็น Back List ของสถานทูตญี่ปุ่นและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกดังนั้นจะต้อง ตรวจดูอายุ ของวีซ่าให้เรียบร้อย และต้องรีบต่ออายุเมื่อวีซ่าใกล้จะหมดอายุ

4.เมื่อต้องการหนังสือรับรองการลงทะเบียนคนต่างชาติ

หนังสือรับรองนี้จะแสดงรายละเอียดที่ลงทะเบียนเอาไว้บางครั้งอาจต้องใช้ยื่นแสดงต่อ สถานศึกษา หรือสำนักกองตรวจคนเข้าเมืองหลักฐานที่ใช้ในการขอ คือ บัตรลงทะเบียนคนต่างชาติและมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 เยน เมื่อจะออกนอกประเทศเมื่อจะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น ต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างชาติที่สนามบินหรือท่าเรือที่จะออกแต่กรณีที่จะออกไปชั่วคราวแล้วจะกลับเข้ามาใหม่ ให้นำติดตัวไปด้วย แต่ต้องไม่ลืมทำเรื่องขอกลับเข้ามาใหม่(Re-entry)ก่อนเดินทางออกมิเช่นนั้นต้องพบกับความยุ่งยากคือ ต้องทำ เรื่องเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกอีกครั้ง

5.ข้อปฏิบัติเรื่องวีซ่า(ทำที่สำนักกองตรวจคนเข้าเมืองของเขตที่ตนอยู่)

เมื่อต้องการที่จะอยู่ญี่ปุ่นต่อจะต้องทำเรื่องขอต่ออายุภายใน2เดือนก่อนวันหมดอายุ และมีค่าธรรมเนียม 4,000 เยน

การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า
เป็นการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเช่น เรียนต่อ หรือทำงานเป็นต้น มีค่าธรรมเนียม4,000 เยน
การขอทำงานพิเศษ
คือการยื่นเรื่องเพื่อขอทำกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากในวีซ่าที่ระบุไว้เพื่อหารายได้พิเศษส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะหารายได้เสริมไม่มีค่าธรรมเนียม ฟรีจ้า
การยื่นขอเข้าประเทศอีกครั้ง
เป็นการยื่นเรื่องขอออกจากประเทศญี่ปุ่นชั่วคราวแล้วกลับเข้ามาใหม่ค่าธรรมเนียม เข้าออกปีละ 1 ครั้ง (Single)อยู่ที่ 3,000 เยน แต่ถ้าเข้าออกปีละหลายหน(Multi) เสีย 6,000 เยน