ค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่น


เนื่องค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้รวม ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย ความ สะดวกตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของสถาบันต่างๆ ในปีแรกนั้นมีในตารางดังต่อไปนี้

หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
เงินเยน
เงินบาท
หลักสูตร 6 เดือน
357,000 – 422,000
132,090 – 156,140
หลักสูตร 1 ปี
410,000 – 1,007,400
151,700 – 372,738
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
590,000 – 1,441,000
218,300 – 533,170
หลักสูตร 2 ปี
770,000 – 1,720,000
284,900 – 636,400

ในปีต่อๆไป ค่าใช้จ่ายจะลดลงเหลือประมาณ 70 %เนื่องด้วยค่าแรกเข้า จะเสียเฉพาะ ในปีแรกเท่านั้น       ค่าครองชีพในแต่ละเดือน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าเดินทาง
ค่า
อาหาร
ค่า
สาธารณูปโภค
ค่า
สันทนาการ
จิปาถะ
เบี้ยประกัน
และ
ค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ
ค่าเล่าเรียน
10,000 เยน
(3,700 บาท)
47,000 เยน
(17,390 บาท)
8,000 เยน
(3,700 บาท)
10,000 เยน
(2,960 บาท)
24,000 เยน
(8,880 บาท)
7,000 เยน
(2,590 บาท)
11,000 เยน
(4,070 บาท)
30,000 เยน
(11,100 บาท)

ค่าครองชีพ แยกตามภูมิภาค

เดินฮอกไกโด
114,000 เยน (42,180 บาท)
ชิโคคุ
106,000 เยน (39,220 บาท)
โตเกียว
148,000 เยน (54,760 บาท)
คันโต
142,000 เยน (52,540 บาท)
จูโงคุ
110,000 เยน (40,700 บาท)
คินคิ
122,000 เยน (45,140 บาท)
โทโฮคุ
98,000 เยน (36,260 บาท)
คิวชู
113,000 เยน (41,810 บาท)
จูบุ
117,000 เยน (43,290 บาท)