จังหวัดคิงคิ / Kinki


คิงคิ

คิงคิ หรือที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ คันไซ จัดเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนอกเหนือจากภูมิภาคคันโต เนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญหลายแห่ง อันได้แก่โอซาก้า ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เมืองเกียวโตและนารา เมืองหลวงเก่าที่ยังคงอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญและงดงาม รวมถึงเมืองโกเบเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญอีกอย่างของภูมิภาคนี้ก็คือมีทางออกทะเลถึง 3 ทางได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทางตอนเหนือ ทะเลในทางตะวันตกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และเป็นที่ตั้งของทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

คิงคิ ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่

จังหวัด
เมืองหลวงของจังหวัด
มิเอะ ( Mie )
ทสึ
ชิงะ ( Shiga )
โอทสึ
เกียวโต ( Kyoto )
เกียวโต
โอซาก้า ( Osaka )
โอซาก้า
เฮียวโก ( Hyogo )
โกเบ
นาระ ( Nara )
นาระ
วาคายามะ ( Wakayama )
วาคายามะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginkakuji in Kyoto

 

 

 

 

Horyuji in Osaka