ประชากร


ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศ ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก

 

แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ราบดังนั้นพื้นที่บางแห่งจึงมีประชากรหนาแน่นกว่าประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในแถบฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่มีการพัฒนาไปมากหรือในภูมิภาคทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ได้แก่ โตเกียวโอซาก้า โยโกฮามา และนาโงยา

 

จำนวนประชากรทั้งหมด : 130 ล้านคน
ความหนาแน่นของประชากร : 340 คนต่อพื้นที่1 ตารางกิโลเมตร
อัตราการเพิ่มของประชากร : 0.16 %
อายุเฉลี่ย : ชาย 76 ปี , หญิง 82 ปี

*** ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรญี่ปุ่นแบบละเอียด ***