ระบบการศึกษา


education

การศึกษาของญี่ปุ่นแบ่งออกได้เป็น3 ระดับคือ

การศึกษาระดับต้น

ได้แก่การศึกษาขั้นอนุบาล ซึ่งเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ3 ปีไปจนถึงอายุ 5 ปี และขั้นประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่อายุ6 ปีไปจนถึง 12 ปีโดยประมาณ

elementary1.jpg

การศึกษาระดับกลาง

ได้แก่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

tokyo_tech.jpg

การศึกษาระดับสูง

ได้แก่การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ในประเทศญี่ปุ่นการศึกษานับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเด็กญี่ปุ่นทุกคนต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 6ขวบ และถูกกำหนดให้ต้องผ่านการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา9 ปี คือจบมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างไรก็ตาม เด็กญี่ปุ่นมากกว่า 97% ศึกษาต่อจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยที่สามในสี่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญในขณะที่หนึ่งในสี่ที่เหลือเข้าเรียนในสายอาชีพเช่นวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

25.3%ของผู้เรียนจบชั้นมัธยมปลายจะไปศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะไปศึกษาในวิทยาลัยระดับอนุปริญญาวิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา(หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง)