เตรียมไปญี่ปุ่น


เอกสารสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นต้องเตรียมพร้อม

ก่อนที่จะออกเดินทางไปตามหาความฝัน ก็ต้องมีการตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ เดินเรื่องเอกสารต่างๆ ขอวีซ่า และอื่นๆอีกมากมาย ดังที่จะสาธยายให้ฟัง ณ บัดนี้

ด้านเอกสาร

อันดับแรกเลย จะต้องขอใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย (Certificate of Eligibility) การขอเอกสารสามารถยื่นขอได้ด้วยตัว เองหรือให้สถาบันที่สมัครเรียนภาษายื่นให้ โดยทางสถาบันสอนภาษาจะเป็นผู้ติดต่อและดำเนินการเรื่องเอกสาร ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยให้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น สำหรับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสำหรับผู้สมัคร และตรวจดูว่ามีเงินพอ ที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าว่างั้นเหอะ..ขั้นตอนนี้ก็ใช้ เวลาประมาณ 2-3 เดือนอยู่เหมือนกันนะ ดังนั้นใคร จะสมัครไปเรียนต้องเดินเรื่องกันแต่เนิ่นๆ กันเลยทีเดียว

เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย (Certificate of Eligibility) มีตามนี้

» ใบขอหนังสือรับรองสถานะภาพการอยู่อาศัย (เอาได้สถาบันสอนภาษาที่เราสมัครเรียน)
» รูปถ่ายหน้าตรง 3 X 4 ซม. จำนวน 2 ใบ ไม่ใช่จากกล้องดิจิตอล
» หนังสือรับรองการเข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่จะไปเรียน
» ซองเปล่าติดสแตมป์ (430 เยน) จ่าหน้าถึงตัวเองเพื่อการส่งเอกสารต่าง ให้นักศึกษา

เอกสารตามแต่กรณีดังนี้

กรณีนักศึกษาวิจัย
ใบรับรองที่มี รายละเอียดของเนื้อหาวิจัยที่ได้รับรองจากมหาวิทยาลัยกรณีของนักศึกษาเข้า ฟังการบรรยายโดยไม่ รับหน่วยกิตใบรับรองที่แสดงจำนวนชั่วโมงเรียน และวิชาที่เข้าเรียน ที่ได้รับรองจากมหาวิทยาลัย กรณีของโรงเรียนอาชีวศีกษา (รวมถึงหลักสูตรเฉพาะ) มีข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1. สำเนาใบแสดงผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านระดับ1 หรือ 2
2. ใบรับรอง ที่แสดงว่านักศึกษาได้จบภาษาญี่ปุ่นมากกว่า เดือนจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับ การรับรองจากสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และใบแสดงผลการเรียนและการเข้าเรียน

ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

» หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
» รูปถ่าย 2 – 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
» การเงิน ( สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ประจำ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน )
» สำเนาทะเบียนบ้าน
» สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีหญิงที่แต่งงานแล้วต้องใช้ )
» ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ใช้ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)หรือ สำเนาทะเบียนการค้า(กรณีเป็นเจ้าของ) ใช้หน้าหนังสือรับรองที่มีชื่อกิจการและมีชื่อผู้เดินทางเป็นเจ้าของหรือ หุ้นส่วน หรือ ใบพาณิชย์
» สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล ( ถ้ามี )
» สำเนาสูติบัตร ( สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี )
» เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน ใช้ตัวจริง ( เป็นภาษาอังกฤษ)
» ข้าราชการจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
» กรณี เล่มพาสปอร์ตจีนแดงจะต้องเปลี่ยนเป็นเล่มเหลืองก่อนทำการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากเล่มจีนแดง จะใช้เวลาในการพิจารณาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป