home สาขาสุขุมวิท สาขาสีลม
PHROM PHONG SRIRACHA
บรรยากาศโรงเรียนเสียงตอบรับจากผู้เรียนรับสมัครโฮมสเตย์คนญี่ปุ่นจุดประสงค์การตั้งบริษัทhome
ระบบการศึกษาโรงเรียนภาษาไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นแนะนำจังหวัดเตรียมไปญี่ปุ่นรู้จักประเทศญี่ปุ่นผู้บริหารเป็นใคร
แปลเอกสาร / ล่ามค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่นแนะนำ TLS-Groupการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นthai language school
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นศรีราชา-ชลบุรี  Sriracha Japanese school

ติด ROBINSON ศรีราชา ติดถนนใหญ่

สาขาสุขุมวิท

ติด BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท

สาขาสีลม

ติด BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม

รู้จักประเทศญี่ปุ่น รู้จักประเทศญี่ปุ่น


การประกันสุขภาพแห่งชาติ( National Health Insurance )เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในญี่ปุ่นสูงมาก เช่นการไปพบแพทย์เพื่อรักษาไข้หวัดจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000 เยน ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 1สัปดาห์เพื่อรักษาโรคเช่น ไส้ติ่งอักเสบ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 -400,000 เยน และค่ารักษาฟันผุหนึ่งซี่ ก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลมากกว่า10,000 เยน ซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่หนักมากสำหรับคนไข้


เพื่อแบ่งเบาภาระนี้ผู้อยู่อาศัยทุกคนจึงต้องเข้าระบบการประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น โดยจะต้องจ่ายเงินค่าประกันทุกๆเดือนนักศึกษาต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่าจะต้องเข้าร่วมในระบบการประกันสุขภาพแห่งชาตินี้เมื่อเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแล้ว จะจ่ายค่ารักษาเพียงแค่ 20 - 30 %ของค่ารักษาพยาบาล โดยการแสดงบัตรประกันสุขภาพที่โต๊ะประชาสัมพันธ์เมื่อเข้ารับการรักษา


แต่ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เป็นกรณีพิเศษบางอย่างคุณจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด เช่น ค่าเช่าเตียงที่เพิ่มขึ้นมาจากการเช่าห้องเดี่ยวในโรงพยาบาล ค่ายาในกรณีที่ใช้ยาชนิดพิเศษในการรักษา ค่ารักษาฟันประเภทพิเศษาทำศัลยกรรมตกแต่ง ค่าทำคลอดบุตร เป็นต้น


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ


การสมัครเข้าร่วมในระบบนี้ สามารถทำได้ที่แผนกประกันสุขภาพ ณที่ว่าการเขตที่อาศัยอยู่ และต้องนำบัตรประจำตัวคนต่างชาติไปด้วยสำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพ "นักศึกษาวิทยาลัย" ซึ่งสามารถพำนักในญี่ปุ่นได้มากกว่า 1 ปีสามารถสมัครได้ในวันแรกที่ไปทำบัตรประจำตัวคนต่างชาติเลยโดยยื่นเอกสารขอทำบัตรประจำตัวคนต่างชาติให้เสร็จเรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นก็ไปยื่นเอกสารเพื่อขอทำประกันสุขภาพที่แผนกประกันสุขภาพ


ขั้นตอนการสมัคร และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับรายได้ของปีที่ผ่านมานักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่มีรายได้ในขณะพำนักในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการลดหย่อนค่าเบี้ยประกัน จะตกประมาณ 1,200 เยนต่อเดือนสำหรับในปีต่อๆไป เมื่อนักศึกษาทำงานพิเศษและมีรายได้แล้ว ค่าเบี้ยประกันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามรายได้ที่นักศึกษาได้รับเมื่อเป็นสมาชิกในระบบการประกันสุขภาพ ของรัฐบาลนี้แล้วจะได้รับบัตรประกันสุขภาพซึ่งจะต้องนำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่นี้ เพื่อทำบัตรใหม่ในเขตที่อยู่ใหม่ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น จะไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด


ระบบการคืนเงินค่ารักษาพยาบาลของAIEJ


ระบบการคืนเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งญี่ปุ่น( AIEJ )


นี้เป็นระบบที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีสถานภาพ"นักศึกษาวิทยาลัย" โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของระบบนี้จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งคืนซึ่งจำนวนเงินที่คืนนี้สูงถึง 80%ของค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือคลีนิค ( การคืนเงิน นี้จะไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล )


สำหรับผู้ที่ เป็นสมาชิกของทั้งสองระบบจะจ่ายเงินเพียง 4-6%ของค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม โดยการประกันสุขภาพทั้งหมด100 % ครอบคลุมโดยระบบประกัน สุขภาพของรัฐบาล 70-80% ส่วนที่เหลือ อีก 20- 30% ครอบคลุมโดยระบบการคืนเงินค่ารักษาพยาบาลของ AIEJ 80 %จำนวนเงินที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง 4-6%นักศึกษาสามารถสมัครเข้าระบบการคืนเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาต่างชาตินี้ ได้ที่แผนกนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ตนเรียนอยู่


อย่างไรก็ตาม เมื่อนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลนักศึกษาจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลไปก่อนหลังจากนั้นจึงนำใบเสร็จรับเงินของทางสถานพยาบาลมายื่นเรื่องที่แผนกนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ เงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายหลัง